Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Κερδίζουν από την κρίση οι εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών

Είναι από τους κερδισμένους κλάδους της κρίσης. Η έλλειψη ρευστότητας από την αγορά «θρέφει» τις εταιρείες υπηρεσιών ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις που είδαν τις εργασίες τους το 2010 να ενισχύονται σε αξία κατά 8% σε σχέση με το 2009, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Ιcap.

Στην ελληνική αγορά, οι υπηρεσίες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις παρέχονται πλέον βάσει του Νόμου 3758/2009 (ΦΕΚ 68/Α/5.5.2009), από συγκεκριμένες εταιρείες ειδικού σκοπού (20 επιχειρήσεις βάσει του σχετικού μητρώου). Οι εταιρείες αυτές έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την εξώδικη ενημέρωση των οφειλετών για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών και ουσιαστικά απαρτίζουν, από την πλευρά της προσφοράς, την αγορά των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

Η ζήτηση των εξεταζόμενων υπηρεσιών εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση των καταναλωτών και των επιχειρήσεων οι οποίες χρησιμοποιούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των πελατών (π.χ. τράπεζες) των εταιρειών του εξεταζόμενου κλάδου. Οι εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις απευθύνονται κατά κύριο λόγο στον χρηματοπιστωτικό κλάδο (τράπεζες) και στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών (κυρίως εταιρείες παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας).

Σχετικά με την πορεία και τη διάρθρωση της αγοράς, η Διευθύντρια Οικονομικών – Κλαδικών Μελετών της ICAP Group, κ. Σταματίνα Παντελαίου, τόνισε τα εξής: «Το μέγεθος αγοράς των υπηρεσιών ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις (έσοδα των εταιρειών του κλάδου) εκτιμάται ότι παρουσίασε αύξηση της τάξης του 8% το 2010 συγκριτικά με το 2009. Η εξεταζόμενη αγορά είναι εντάσεως εργασίας και από την πρωτογενή έρευνα στις επιχειρήσεις του κλάδου προκύπτει ότι περίπου το 90% του προσωπικού των εταιρειών αποτελείται από agents, ενώ μόλις το 10% από διοικητικό προσωπικό. Επίσης, το 90% της ζήτησης των εξεταζόμενων υπηρεσιών προέρχεται από τον τραπεζικό κλάδο, το 7% από τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, ενώ μόλις το 3% σχετίζεται με απαιτήσεις επιχειρήσεων λοιπών κλάδων».

Στα πλαίσια της μελέτης πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων του κλάδου, με βάση επιλεγμένους αριθμοδείκτες. Επίσης, συνετάχθησαν ομαδοποιημένοι ισολογισμοί για τη διετία 2009-2010 βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος εταιρειών.

Από τον ομαδοποιημένο ισολογισμό δώδεκα αντιπροσωπευτικών επιχειρήσεων του κλάδου παρατηρείται ότι, το σύνολο του ενεργητικού τους αυξήθηκε κατά 26,8% το 2010/09 και τα συνολικά ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 18% περίπου την ίδια περίοδο. Οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών του δείγματος παρουσίασαν άνοδο περίπου 44% και τα μικτά κέρδη κατά 17,2% την ίδια περίοδο. Οι μεταβολές αυτές είχαν σαν συνέπεια τη σημαντική αύξηση των συνολικών καθαρών κερδών το 2010.

www.tovima.gr


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>