Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Τι προβλέπει η εγκύκλιος 23 (Αριθ. πρωτ.: 15696-23-04-2012) για τους εκλογείς που δεν περιλαμβάνονται στους εκλογικούς καταλόγους

Γράφει ο Χρήστος Ηλ. Τσίχλης, Δικηγόρος Αθηνών

Με τις διατάξεις των παρ. 4 έως 8 του άρθρου 8 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (π.δ. 26/2012), ρυθμίζεται το θέμα των εκλογέων που δεν θα είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Ειδικότερα…

1. Εκλογείς που, χωρίς να έχουν στερηθεί του εκλογικού τους δικαιώματος, δεν περιλαμβάνονται, για οποιαδήποτε άλλη αιτία, στους εκλογικούς καταλόγους, μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα έως το τέλος της ψηφοφορίας σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα του δήμου στα δημοτολόγια ή μητρώα αρρένων του οποίου είναι γραμμένοι.

Συνεπώς, Έλληνας ή Ελληνίδα που είναι εγγεγραμμένοι σε δημοτολόγια δήμου της χώρας, αλλά όχι στους εκλογικούς καταλόγους του, έχει τη δυνατότητα, μέχρι και το πέρας της διεξαγωγής της ψηφοφορίας της 6ης Μαΐου 2012, να απευθυνθεί στο δήμο, στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος, και να ζητήσει πιστοποιητικό εγγραφής του σε αυτά, προκειμένου να μπορέσει να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα.

Όσοι από τους πολίτες είναι εγγεγραμμένοι μόνο στα μητρώα αρρένων και όχι στα δημοτολόγια δήμου της χώρας, μπορούν να εφοδιαστούν με πιστοποιητικό, που να βεβαιώνει την εγγραφή τους στα μητρώα αρρένων.

Οι Δήμαρχοι, οφείλουν να εκδίδουν, εις διπλούν, πιστοποιητικά εγγραφής των ενδιαφερομένων στα δημοτολόγια ή στα μητρώα αρρένων και να χορηγούν σε αυτούς το ένα από τα δύο αντίγραφα.

Στα πιστοποιητικά που θα εκδίδουν θα υπάρχει ένδειξη ότι, «ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ της 6ης Μαΐου 2012».

Για να χορηγηθεί το ανωτέρω πιστοποιητικό από το Δήμαρχο ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο, πρέπει να διαπιστωθεί από αυτόν ότι ο αιτών δεν είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους άλλου δήμου της χώρας.

3. Eάν ο αιτών το πιστοποιητικό εκλογέας δεν είναι εγγεγραμμένος στα δημοτολόγια ή τα μητρώα αρρένων του συγκεκριμένου δήμου, όπου ζητά πιστοποιητικό, ή εάν είναι εγγεγραμμένος σε εκλογικό κατάλογο άλλου δήμου της χώρας και χορηγηθεί το πιστοποιητικό, τότε ο Δήμαρχος ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο ευθύνεται για παράβαση καθήκοντος, σύμφωνα με το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα (άρθρο 8 παρ. 8 του π.δ. 26/2012).

4. Όσοι δήμοι της χώρας, εκ παραδρομής, δεν έχουν συμπεριλάβει στην Α΄ αναθεώρηση του 2012 (Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου), τους νέους εκλογείς τους, δηλαδή γεννηθέντες το έτος 1994, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 10 της εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 26/2012), θα χορηγούν σ αυτούς πιστοποιητικό παραλειφθέντος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκειμένου να ασκήσουν το
εκλογικό τους δικαίωμα.

5. Το πιστοποιητικό αυτό θα προσκομίζουν οι εκλογείς στην εφορευτική επιτροπή, προκειμένου να τους επιτρέψει να ψηφίσουν.
Οι Δήμαρχοι που θα εκδώσουν πιστοποιητικά σε παραλειφθέντες εκλογείς, σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποχρεούνται να τους συμπεριλάβουν στην πρώτη μετά τις εκλογές αναθεώρηση, την οποία θα αποστείλουν στο Υπουργείο εσωτερικών, προκειμένου να γίνει η οριστική καταχώρισή τους στους εκλογικούς καταλόγους και να τους αποδοθεί ο Ειδικός Εκλογικός Αριθμός.

Τα δεύτερα αντίγραφα από τα εις διπλούν εκδιδόμενα πιστοποιητικά περί εγγραφής στα μητρώα αρρένων ή στα δημοτολόγια, θα αποσταλούν αμέσως μετά τις εκλογές στη διεύθυνση Εκλογών (Ευαγγελιστρίας 2, Τ.Κ. 101 83, 3ος όροφος),συνοδευόμενα από συγκεντρωτική κατάσταση όλων των εκλογέων για τους οποίους εκδόθηκαν πιστοποιητικά.

Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, υποχρεούνται να κάνουν δεκτούς για να ψηφίσουν τους εκλογείς του ίδιου δήμου, που προσκομίζουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά.

tro-ma-ktiko.blogspot.com


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>