Προθεσμίες επίδοσης δικογράφων

Ο κάτωθι πίνακας με τις προθεσμίες επίδοσης των δικογράφων (αγωγών, αιτήσεων, ενδίκων μέσων και ενδίκων βοηθημάτων εν γένει) που προβλέπονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αφορά τις δικονομικές και μόνον προθεσμίες και όχι τις προθεσμίες που προβλέπονται στο ουσιαστικό δίκαιο.

Για τη μεγαλύτερη διασφάλιση όλων των συναδέλφων από αβλεψία ή αμέλεια των διαδίκων και των εντολέων δικηγόρων τους, ο Πρόεδρος και η Εκτελεστική Γραμματεία συνιστούν σε όλους τα κάτωθι:
i)  Οταν παραλαμβάνεται δικόγραφο προς επίδοση να φέρει ημερομηνία παραγγελίας την ακριβή ημερομηνία της παράδοσης και όχι προγενέστερη,
ii)  Να ζητείται ακριβής πληροφόρηση για το γεγονός που αποτελεί την  αφετηρία της προθεσμίας, ιδίως:
α) σε περίπτωση ανακοπής κατά:
i)  διαταγής πληρωμής ή απόδοσηςχρήσης μισθίου , πότε επιδόθηκε η δ/γή πληρωμής ή απόδοσης,
ii) πίνακα κατάταξης, πότε επιδόθηκε η πρόσκληση δανειστών κ.ο.κ.
β) αν το δικόγραφο της αγωγής ασκείται μετά από έκδοση απόφασηςΑσφαλιστικών Μέτρων, οπότε πρέπει να επιδοθεί μέσα σε ένα μήνα απότην έκδοση της απόφασης, εκτός εάν στην απόφαση ορίζεται διαφορετικά
(άρθρο 693 ΚΠολΔ).
iii) Η επίδοση σε κάτοικο άγνωστης διαμονής ολοκληρώνεται και κατά συνέπεια αρχίζει η προθεσμία, την ημέρα που γίνεται η τελευταία δημοσίευση σε εφημερίδα και όχι την ημέρα επίδοσης στον αρμόδιο Εισαγγελέα (άρθρο 135 παρ. 1),
iv) Εφιστάται η προσοχή στα εξής άρθρα: 228, 468 παρ.2, 498 παρ.2, 591 παρ. 1α. Η διατύπωση των άρθρων αυτών έχει ως εξής: «……αν ο διάδικος που καλείται ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι κάτοικος αγνώστου διαμονής, ενενήντα (90) ημέρες». Αρα αν μας παραδοθεί δικόγραφο προς επίδοση με περισσοτέρους του ενός διαδίκους-εναγομένους και ένας από αυτούς είναι κάτοικος εξωτερικού ή άγνωστης διαμονής η προθεσμία επίδοσης για όλους τους διαδίκους – εναγόμενους είναι ενενήντα ημέρες.
Επίσης το ίδιο ισχύει και για την προθεσμία του άρθρου 652 παρ. 3
(Μισθωτικές Διαφορές) : αν κάποιος από τους ομοδίκους είναι κάτοικος εξωτερικού ή άγνωστης διαμονής τηρείται η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών για όλους τους διαδίκους.

ΑΓΩΓΗ:
1) Τακτική Διαδικασία: α) 60 ημέρες πριν από τη συζήτηση για κάτοικο(άρθρο 228 ΚΠολΔ) ημεδαπής,
β) 90 ημέρες πριν από τη συζήτηση για κάτοικο αλλοδαπής ή κάτοικο άγνωστης διαμονής.
2) Ειδικές Διαδικασίες: α) 30 ημέρες πριν από τη συζήτηση για κάτοικο(άρθρο 591 παρ,1α) ημεδαπής,
β) 60 ημέρες πριν από τη συζήτηση για κάτοικοαλλοδαπής ή κάτοικο άγνωστης διαμονής, εκτός ανστις διατάξεις των ειδικών διαδικασιών ορίζονταιδιαφορετικές προθεσμίες.
3) Διαδικασία Μισθωτικών Διαφορών: Από 8 έως 15 ημέρες πριν από τη συζήτηση,(άρθρο 648 ΚΠολΔ) ανάλογα με την πράξη ορισμού δικασίμου απότο Δικαστή.
4) Διαδικασία Διαφορών από πιστωτικούς τίτλους:
α) 3 ημέρες πριν από τη συζήτηση, αν ο προς όν(άρθρο 639 παρ.1) η επίδοση διαμένει στην έδρα του δικαστηρίου,
β) 8 ημέρες πριν από τη συζήτηση αν κατοικεί στην Ελλάδα αλλά εκτός της έδρας του δικαστηρίου και
γ) 60 ημέρες πριν από τη συζήτηση αν είναι κάτοικος αλλοδαπής ή άγνωστης διαμονής.
5) Διαφορές από δημοσιεύματα στον τύπο ή ραδ/τηλεοπτικές εκπομπές: 20 ημέρες πριν από τη συζήτηση.
(άρθρο 681 παρ. 1 Δ)

6) Διαδικασία Μικροδιαφορών (έως 1.500,00 €):
α) 10 ημέρες πριν από τη συζήτηση για κάτοικο (άρθρο 468 παρ. 2) ημεδαπής και
β) 30 ημέρες πριν από τη συζήτηση για κάτοικο αλλοδαπής ή κάτοικο άγνωστης διαμονής.                               
7) Αγωγή με πρόσκληση για εξώδικη επίλυση διαφοράς (άρθρο 214 Α): Η επίδοση πρέπει να γίνει τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την ορισμένη ημερομηνία για απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης.
ΑΝΤΑΓΩΓΗ:
α) 30 ημέρες πριν από τη συζήτηση και (άρθρο 268 παρ.4
β) 5 εργάσιμες ημέρες πριν από τη συζήτηση της & 681Α παρ. 3): αγωγής, σε περίπτωση συνεκδίκασης με την αγωγή.
ΑΙΤΗΣΗ: Πριν από όσες ημέρες ορίζει ο Δικαστής στην πράξη
προσδιορισμού δικασίμου.
ΑΝΑΚΟΠΗ:
α) 60 ημέρες πριν από τη συζήτηση για κάτοικο (άρθρο 585 παρ. 1) ημεδαπής και
β) 90 ημέρες πριν από τη συζήτηση για κάτοικο εξωτερικού (όπως ακριβώς και οι αγωγές).
(ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην ημερομηνία αφετηρίας της προθεσμίας άσκησης).
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ
ΑΝΑΚΟΠΗΣ:
α) 30 ημέρες πριν από τη συζήτηση και (άρθρο 585 παρ.2) β) 8 ημέρες πριν από τη συζήτηση όταν πρόκειται
για ειδικές διαδικασίες
ΑΝΑΚΟΠΗ
ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ:
α) 60 ημέρες πριν από τη συζήτηση για κάτοικο (άρθρο 503,498 παρ.2) ημεδαπής,
β) ενενήντα ημέρες πριν από τη συζήτηση για κάτοικο άγνωστης διαμονής ή εξωτερικού, (Μισθωτικές Διαφορές
652 παρ. 3):
γ) 8 ημέρες πριν από τη συζήτηση για κάτοικο ημεδαπής και
δ) 30 ημέρες πριν από τη συζήτηση για κάτοικο εξωτερικού ή άγνωστης διαμονής.
ΚΛΗΣΗ: Ισχύει η προθεσμία που ίσχυε στο εισαγωγικό (άρθρο 230) δικόγραφο είτε κατά την Τακτική Διαδικασία:
α) 60ημέρες πριν από τη συζήτηση για κάτοικο ημεδαπής,
β)90 ημέρες πριν από τη συζήτηση για κάτοικο αλλοδαπής ή κάτοικο άγνωστης διαμονής) είτε ότι
ορίζεται σε κάθε άλλη Ειδική Διαδικασία.
ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης
(άρθρο 630 Α) πρέπει:
α) να επιδοθεί (αλλιώς παύει να ισχύει) και
β) να κατατεθεί αντίγραφο της έκθεσης επίδοσης στη Γραμματεία του Δικαστηρίου που την εξέδωσε.
ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ:
α) Τακτική Διαδικασία:
i) 2 εργάσιμες ημέρες πριν (άρθρο 270 παρ. 2) από τη βεβαίωση για κάτοικο ημεδαπής και
ii) 8 ημέρες πριν από τη βεβαίωση για κάτοικο εξωτερικού
(Ειδικές Διαδικασίες:Εργατικές: 650 παρ. 1,Μισθωτικές: 671 παρ.1, 24 ώρες πριν από τη βεβαίωση
Αυτοκινητικές: 681 Α, Διατροφές: 681 Β)
ΕΦΕΣΗ:
(Τακτική Διαδικασία: 498
α) 60 ημέρες πριν από τη συζήτηση για κάτοικο παρ.2, αυτοκινητικές, ημεδαπής και εργατικές, διατροφής):
β) 90 ημέρες πριν από τη συζήτηση για κάτοικο εξωτερικού ή άγνωστης διαμονής.
Μισθωτικές: 652 παρ.3:

α) 8 ημέρες πριν από τη συζήτηση για κάτοικο ημεδαπής και
β) 30 ημέρες πριν από τη συζήτηση για κάτοικοεξωτερικού ή άγνωστης διαμονής.
Διαφορές από πιστωτικούς τίτλους:
α) 3 ημέρες πριν από τη συζήτηση, αν ο προς όν (άρθρο 639 παρ.2) η επίδοση διαμένει στην έδρα του δικαστηρίου,
β) 8 ημέρες πριν από τη συζήτηση αν κατοικεί στην Ελλάδα αλλά εκτός της έδρας του δικαστηρίου και
γ) 60 ημέρες πριν από τη συζήτηση αν είναι κάτοικος αλλοδαπής ή άγνωστης διαμονής.
ΑΝΤΕΦΕΣΗ: 30 ημέρες πριν από τη συζήτηση της έφεσης.
(άρθρο 523 παρ.2)
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ
ΕΦΕΣΗΣ: 30 ημέρες πριν από τη συζήτηση της έφεσης.
(άρθρο 520 παρ. 2)
ΑΝΑΙΡΕΣΗ:

α) 60 ημέρες πριν από τη συζήτηση, αν όλοι οι διάδικοι (άρθρο 568 παρ. 4) διαμένουν στην Ελλάδα και
β) 90 ημέρες πριν από τη δικάσιμο αν κάποιος από τους διαδίκους κατοικεί στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής.
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ

ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ: 30 πλήρεις ημέρες πριν από τη συζήτηση της (άρθρο 569 παρ.2) αναίρεσης.
ΑΝΑΨΗΛΑΦΗΣΗ:
α) 60 ημέρες πριν από τη συζήτηση για κάτοικο (άρθρα 538-551 ημεδαπής,και 498 παρ. 2)
β) 90 ημέρες πριν από τη συζήτηση αν ο διάδικος που καλείται ή κάποιος από τους ομοδίκους είναι
κάτοικος εξωτερικού ή άγνωστης διαμονής.
Μισθωτικές: 652 παρ.3:
α) 8 ημέρες πριν από τη συζήτηση για κάτοικο ημεδαπής και
β) 30 ημέρες πριν από τη συζήτηση για κάτοικο εξωτερικού ή άγνωστης διαμονής.
Διαφορές από πιστωτικούς τίτλους:
α) 3 ημέρες πριν από τη συζήτηση, αν ο προς όν (άρθρο 639 παρ.2) η επίδοση διαμένει στην έδρα του δικαστηρίου,
β) 8 ημέρες πριν από τη συζήτηση αν κατοικεί στην Ελλάδα αλλά εκτός της έδρας του δικαστηρίου και
γ) 60 ημέρες πριν από τη συζήτηση αν είναι κάτοικος αλλοδαπής ή άγνωστης διαμονής.
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ

ΑΝΑΨΗΛΑΦΗΣΗΣ: 30 ημέρες πριν από τη συζήτηση της αναψηλάφησης
(άρθρο 547 παρ.2)


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Ban-BaNk (Greek Version)

Απάτη με παροχή δανείων

Παρά τα φίλτρα και τη συνεχή παρακολούθηση των σχολίων, καμιά φορά μερικά «διαφημιστικά» μηνύματα, εμφανίζονται ως σχόλια, προσφέροντας δάνεια και διευκολύνσεις.

Το φαινόμενο έχει ενταθεί κατά τους τελευταίους μήνες.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!! Κανένας δεν θέλει να σας δώσει δάνεια. Είναι μέθοδος εξαπάτησης, η λεγόμενη «νιγηριανή απάτη», όπου ο απατεώνας, πείθει το θύμα ότι θα του δώσει κάποιο δάνειο, αλλά για να εκταμιευθεί, θα πρέπει πρώτα το θύμα να πληρώσει κάποια έξοδα φακέλου κλπ

Με λίγα λόγια, ο απατεώνας υπόσχεται ότι θα δώσει π.χ. 10.000 ευρώ δάνειο, αλλά πρώτα το θύμα θα πρέπει να πληρώσει 400 ευρώ τραπεζικά έξοδα.
Εννοείται ότι μόλις το θύμα δώσει τα 400 ευρώ, ο απατεώνας γίνεται άφαντος.

Μεγάλη προσοχή λοιπόν, σε διαφημίσεις αυτού του είδους, που εκμεταλλευόμενες την αγωνία και την απόγνωση των ανθρώπων, στις δύσκολες μέρες που ζούμε, προσπαθούν να εξαπατήσουν και να αποσπάσουν χρήματα.

Προς πλήρη διευκρίνηση του θέματος, το daneiakartes.info κατηγορηματικά δηλώνει ότι:

  1. Σε καμία περίπτωση δεν προσφέρει δάνεια ή παρόμοιες παροχές.
  2. Δεν έχει καμία σχέση με «σχόλια» που διαφημίζουν παροχή νέων δανείων ή μεσολάβηση για  ρύθμιση παλιών, τα οποία έχουν σκοπό να σας εξαπατήσουν.
  3.  Ο μόνος νόμιμος και διαφανής τρόπος λήψης δανείου είναι από τις επίσημες τράπεζες.
  4. Ο μόνος νόμιμος και ασφαλής τρόπος ρύθμισης υφιστάμενου δανείου είναι η διαπραγμάτευση με την ίδια την τράπεζα που το χορήγησε και με κανέναν άλλον. Συνιστάται να έχετε συμβουλευθεί δικηγόρο της εμπιστοσύνης σας.
  5. Σε καμία περίπτωση δεν παρέχει οποιαδήποτε υπηρεσία επί πληρωμή. Σε καμία περίπτωση δεν θα σας ζητήσει χρήματα, κάτω από οποιαδήποτε δικαιολογία.

Να είστε πάντα πολύ καχύποπτοι, εναντίον οποιουδήποτε ζητάει τα προσωπικά σας στοιχεία ή, πολύ περισσότερο, χρήματα, προσφέροντας «μαγικές λύσεις». Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν.

Google Chrome Browser

Για σωστή ανάγνωση του blog μας, προτιμήστε τον Google Chrome Browser.

Κατεβάστε τον δωρεάν από εδώ:

https://www.google.com/intl/el/chrome/

Η χρήση άλλου browser δεν συνιστάται, διότι πιθανόν να μην μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα κείμενα.

Βοήθεια από Φίλους

Βοηθήστε μας, στέλνοντας άρθρα, δικαστικές αποφάσεις ή νόμους, καθώς και αριθμούς κλήσεις εισπρακτικών εταιριών.