Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Ζημιές 537 εκατ. ευρώ για την Εθνική Τράπεζα το α’ τρίμηνο του 2012

Ζημίες της τάξης των 537 εκατ. ευρώ  κατέγραψε η Εθνική Τράπεζα το α’ τρίμηνο του 2012 λόγω των ιδιαίτερα αρνητικών αποτελεσμάτων από χρηματοοικονομικές πράξεις στην Ελλάδα και της αύξησης των προβλέψεων του Ομίλου κατά 47% σε ετήσια βάση.

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους 7,4 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος ανακεφαλαιοποίησης των Τραπεζών.

Αντίστοιχα, ο δείκτης των κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I) διαμορφώνεται στο 6,4%.

Στα αποτελέσματα που έδωσε στη δημοσιότητα αναφέρεται ότι παρά τη γενικευμένη αβεβαιότητα που επικράτησε στην Ελλάδα, μετά τις εκλογές της 6ης Μαΐου, οι εκροές καταθέσεων της ΕΤΕ κατά το β’ τρίμηνο του 2012 ήταν χαμηλότερες αυτών του α’  τριμήνου και διαμορφώθηκαν στα -1,3 δισ. ευρώ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Απόστολος Ταμβακάκης ανέφερε σχετικά:

«Σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από έντονη αβεβαιότητα, η Τράπεζα να αντιμετωπίζει πρωτόγνωρες προκλήσεις. Η πρόσφατη εισροή κεφαλαίων από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αποκατέστησε την κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου ύστερα από την απομείωση του κεφαλαίων μας εξαιτίας της συμμετοχής της Τράπεζας στη διαδικασία του PSI, γεγονός που αφενός διασφαλίζει απρόσκοπτη πρόσβαση σε ρευστότητα από το ευρωσύστημα και αφετέρου επιτρέπει στην Τράπεζα να εξαλείψει την άντληση ρευστότητας από την Τράπεζα της Ελλάδος μέσω του μηχανισμού Έκτακτης Παροχής Ρευστότητας (ELA).

» Ως εκ τούτου, η Τράπεζα έχει πρόσβαση σε αποθέματα ρευστότητας που μπορούν να καλύψουν οποιοδήποτε ενδεχόμενο, παρά την παρατηρούμενη κινητικότητα στις καταθέσεις τις τελευταίες τρεις εβδομάδες ‐‐ φαινόμενο που τείνει να αποκλιμακώνεται Κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες, η Τράπεζα συνεχίζει τη στρατηγική θωράκισής της.

» Συνεχίζει να μειώνει το λειτουργικό της κόστος (-7% στο α’ τρίμηνο του 2012 στον Όμιλο) σε
σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης των λειτουργικών δαπανών στην Ελλάδα (συνολικά 15% τα προηγούμενα δύο χρόνια), βασική  υνιστώσα στη διατήρηση των προ‐προβλέψεων και προ‐χρηματοοικονομικών πράξεων κερδών του Ομίλου σε σχετικά υγιή επίπεδα (€500 εκατ. το α´ τρίμηνο του 2012).

» Θωρακίζει τον ισολογισμό της από την επίδραση των αυξημένων μη εξυπηρετούμενων δανείων λόγω της βαθιάς ύφεσης, προσθέτοντας προβλέψεις ύψους 560 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2012 εκ των οποίων 470 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα, διατηρώντας την κάλυψη στα υψηλά επίπεδα του 56%.

» Επίσης, τα κέρδη του Ομίλου υποστηρίζονται και από τα αποτελέσματα της θυγατρικής μας στην Τουρκία (Finansbank) που πραγματοποίησε κέρδη 125 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2012. Τέλος, είναι αξιοσημείωτη η μείωση του χρηματοδοτικού ανοίγματος των θυγατρικών μας στην ΝΑ Ευρώπη κατά 1.3 δισ. ευρώ τα 2 τελευταία έτη.»

[sc:Πηγή id=”http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231198251″ ]

Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>