Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Κατάργηση προστίμου από το ΙΚΑ

Την κατάργηση αυτοτελούς προστίμου για εκπρόθεσμη ή μη γνωστοποίηση μεταβολών στοιχείων εργοδοτών προβλέπει εγκύκλιος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που εστάλη προς όλα τα υποκαταστήματα του Ιδρύματος.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι, με τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 3 του Ν. 3232/2004, 11 παρ. 4 και 13 παρ. 4 του «Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της ΑΠΔ» επαναπροσδιορίστηκαν οι βασικές μεταβολές των στοιχείων τους, τις οποίες είναι υποχρεωμένοι να γνωστοποιήσουν οι εργοδότες στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και επιμηκύνθηκε (για ορισμένες περιπτώσεις) η προθεσμία υποβολής της σχετικής δήλωσης.

Η εν λόγω υποχρέωση είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από τυχόν παρόμοια, που έχει θεσπισθεί για την ενημέρωση άλλων υπηρεσιών, φορέων κ.λπ., όπως είναι οι ΔΟΥ, εκπληρώνεται δε με την υποβολή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του ειδικού εντύπου το οποίο είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο του Ιδρύματος (http:www.ika.gr) και ενέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86.

Οι κοινοποιούμενες με την παρούσα διατάξεις καταργούν μεν την επιβολή κυρώσεων, πλην όμως η αντίστοιχη υποχρέωση των εργοδοτών να γνωστοποιούν εγγράφως στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις βασικές μεταβολές των στοιχείων τους (σχετ. εγκύκλιο 54/04 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, παρ. 4.1) παραμένει προκειμένου να εξασφαλισθεί η διαρκής επικαιροποίηση και ενημέρωση των τηρουμένων στο Μητρώο Εργοδοτών στοιχείων, ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στις συναλλαγές με το Ίδρυμα (π.χ. χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας).

Συνεπώς, σχετικές παραβάσεις εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων ή οικοδομοτεχνικών έργων που εντοπίστηκαν σε ελέγχους, οι οποίοι διενεργήθηκαν από 11/4/2012 (ημερομηνία έναρξης ισχύος των εν λόγω διατάξεων) μέχρι τη λήψη της παρούσας ή θα εντοπισθούν στο μέλλον δεν θα επιφέρουν κυρώσεις, ανεξάρτητα από το χρόνο που έλαβαν χώρα.

Τυχόν επιβληθείσες κυρώσεις από 11/4/2012 και μετά, με σύνταξη ΠΕΑΠ, βάσει των προϊσχυουσών διατάξεων, θα πρέπει να ανακληθούν οίκοθεν (χωρίς αίτηση του εργοδότη) με απόφαση του διευθυντή του οικείου υποκαταστήματος.

Παράταση έως 31 Μαΐου

Έως το τέλος Μαΐου μπορούν να υποβάλουν τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις τους για το α΄ τρίμηνο του 2012 οι εργοδότες κοινών επιχειρήσεων. Η διοίκηση του ΙΚΑ προχώρησε σε νέα παράταση, σύμφωνα με το υπ’ αρ. Γ99/1/94/17.4.2012 Γεν. Έγγραφο της διοίκησης, καθώς εξακολουθούν να συντρέχουν λόγοι παράτασης της προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ α΄ τριμήνου 2012 αποκλειστικά μέσω διαδικτύου ανεξαρτήτως τελευταίου ψηφίου ΑΜΕ χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Η εν λόγω παράταση, διευκρινίζεται από το ΙΚΑ, δεν αφορά αφενός την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών και αφετέρου την υποβολή ΑΠΔ εργοδοτών οικοδομοτεχνικών έργων, οι οποίες πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία προθεσμιών.

[sc:Πηγή id=”http://www.exipno.gr/index.php/news/ellada/33112-2012-05-16-07-05-11″ ]

Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>