Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Κουΐζ: γιά να δούμε ποιοί είναι φασίστες…

…και ποιοί είναι πολύ δημοκράτες με κάτι γλουτούς να!
[εις το όνομα της μίας, αδιαιρέτου και ομοουσίου «συνταγματικής» εξουσίας: της νομοθετοδικαστοεκτελεστικής]

Ας διαβάσουμε απλά τις διατάξεις των μεταπολεμικών Συνταγμάτων τις σχετικές με τη δίωξη υπουργών και ας κάνουμε μόνοι μας τη σύγκριση.

Σας διαβεβαιώ ότι δεν απαιτούνται νομικές γνώσεις.

Εγώ θα υπογραμμίσω τρεις αράδες στις διατάξεις του σημερινού Συντάγματος και θα διατυπώσω την ακόλουθη απορία:

«Γιατί το αρμόδιο για υπουργούς δικαστήριο συγκροτούσαν αρχικώς 12 εφέτες και ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου [Σύνταγμα 1952], εν συνεχεία αρεοπαγίτες και εφέτες άνευ ποσοστώσεως [Σύνταγμα 1968], ακολούθως αρεοπαγίτες και πρόεδροι εφετών άνευ ποσοστώσεως [αρχικό Σύνταγμα 1975] και σήμερα συγκροτούν έξη Σύμβουλοι Επικρατείας και επτά αρεοπαγίτες [αναθεώρηση 2001];» [ΣΗΜ: οι εφέτες είναι περί τους 400, οι αρεοπαγίτες περί τους 70 και άλλοι τόσοι οι σύμβουλοι του ΣτΕ] Όποιος λύσει την απορία, θα αντιληφθεί αυτομάτως σε τί οφείλεται η κακοδαιμονία της χώρας.

 

1] ΄Αρθρον 80 του Συντάγματος του 1952 [Βασιλευομένη Δημοκρατία]

«Η Βουλή έχει το δικαίωμα να κατηγορή τους Υπουργούς κατά τους περί ευθύνης των Υπουργών νόμους ενώπιον του επί τούτω δικαστηρίου, όπερ προεδρευόμενον υπό του Προέδρου του Αρείου Πάγου, συγκροτείται εκ δώδεκα δικαστών κληρουμένων υπό του Προέδρου της Βουλής εν δημοσία συνεδριάσει, εξ απάντων των εφετών και προέδρων αυτών, κατά τα ειδικώτερον δια νόμου οριζόμενα.»

 

2] ΄Αρθρον 94 «Συντάγματος» 1968 [Βασιλευομένη Δημοκρατία]

«1. Η Βουλή έχει το δικαίωμα να κατηγορή τα μέλη της Κυβερνήσεως και τους Υφυπουργούς κατά τους περί ευθύνης Υπουργών νόμους ενώπιον του επί τούτω Δικαστηρίου, το ποίον, προεδρευόμενον υπό του Προέδρου του Αρείου Πάγου, συγκροτείται εκ δώδεκα δικαστών, κληρουμένων υπό του προέδρου της Βουλής εν δημοσία συνεδριάσει εξ απάντων των προ της κατηγορίας διωρισμένων Αρεοπαγιτών και Προέδρων Εφετών, κατά τα ειδικώτερον δια νόμου οριζόμενα.- 2. Δίωξις, ανάκρισις ή προανάκρισις κατά μέλους Κυβερνήσεως ή Υφυπουργού δεν επιτρέπεται πριν η Βουλή αποφασίση περί τούτου. Ως ανάκρισις νοείται και πάσα διοικητική εξέτασις. Εαν κατά την διεξαγωγήν διοικητικής εξετάσεως προκύψουν στοιχεία δυνάμενα να θεμελιώσουν ευθύνην μέλους Κυβερνήσεως ή Υφυπουργού, οι ενεργούντες αυτήν διακόπτουν παρ’ ευθύς την εξέτασιν και διαβιβάζουν δια του Εισαγγελέως τα προκύψαντα στοιχεία εις την Βουλήν.- 3. Η Βουλή αποφασίζει περί διατυπώσεως κατηγορίας εναντίον μέλους της Κυβερνήσεως ή Υφυπουργού μετά την διενέργειαν εξετάσεως και υποβολήν πορίσματος υπό του εν άρθρω 127 Επιτρόπου, ως ο νόμος ορίζει».

 

4] Αρχική διατύπωση άρθρου 86 Συντάγματος 1975 [Προεδρευομένη Δημοκρατία].

«1. Η Βουλή έχει το δικαίωμα να κατηγορεί, σύμφωνα με τους νόμους για την ευθύνη των Υπουργών, όσους διατελούν ή διετέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς στο αρμόδιο για το σκοπό αυτό Δικαστήριο, που προεδρεύεται από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου και συγκροτείται από δώδεκα δικαστές, οι οποίοι κληρώνονται από τον Πρόεδρο της Βουλής σε δημόσια συνεδρίαση μεταξύ όλων των διορισμένων πριν από την κατηγορία Αρεοπαγιτών και Προέδρων Εφετών, σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος.

2. Δίωξη, ανάκριση ή προανάκριση κατά των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη απόφαση της Βουλής. Αν κατά τη διεξαγωγή διοικητικής εξέτασης προκύψουν στοιχεία που μπορούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για την ευθύνη των Υπουργών, θα θεμελιώσουν ευθύνη μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, εκείνοι που ενέργησαν την εξέταση διαβιβάζουν, όταν αυτή περατωθεί, τα στοιχεία αυτά στη Βουλή δια του αρμόδιου εισαγγελέα. Μόνη η Βουλή έχει το δικαίωμα να αναστέλλει την ποινική δίωξη. …»

 

4] Άρθρο 86, όπως ισχύει μετά την αναθεώρηση του 2001, η πατρότητα της οποίας ανήκει στον Fatman, ενώ ανάδοχοι ήταν το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ:

«1. Μόνο η Βουλή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί δίωξη κατά όσων διατελούν ή διετέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως νόμος ορίζει. Απαγορεύεται η θέσπιση ιδιώνυμων υπουργικών αδικημάτων.

2. Δίωξη, ανάκριση, προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση κατά των προσώπων και για τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη απόφαση της Βουλής κατά την παράγραφο 3. Αν στο πλαίσιο άλλης ανάκρισης, προανάκρισης, προκαταρκτικής εξέτασης ή διοικητικής εξέτασης προκύψουν στοιχεία, τα οποία σχετίζονται με τα πρόσωπα και τα αδικήματα της προηγούμενης παραγράφου, αυτά διαβιβάζονται αμελλητί στη Βουλή από αυτόν που ενεργεί την ανάκριση, προανάκριση ή εξέταση.

3. Πρόταση άσκησης δίωξης υποβάλλεται από τριάντα τουλάχιστον βουλευτές. Η Βουλή, με απόφασή της που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, συγκροτεί ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, διαφορετικά, η πρόταση απορρίπτεται ως προδήλως αβάσιμη. Το πόρισμα της επιτροπής του προηγούμενου εδαφίου εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής η οποία αποφασίζει για την άσκηση ή μη δίωξης. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.

Η Βουλή μπορεί να ασκήσει την κατά την παράγραφο 1 αρμοδιότητά της μέχρι το πέρας της δεύτερης τακτικής συνόδου της βουλευτικής περιόδου** που αρχίζει μετά την τέλεση του αδικήματος.

Με τη διαδικασία και την πλειοψηφία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής η Βουλή μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλεί την απόφασή της ή να αναστέλλει τη δίωξη, την προδικασία ή την κύρια διαδικασία.

4. Αρμόδιο για την εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό είναι, ως ανώτατο δικαστήριο. Ειδικό Δικαστήριο που συγκροτείται για κάθε υπόθεση από έξι μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και επτά μέλη του Αρείου Πάγου. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου κληρώνονται, μετά την άσκηση δίωξης, από τον Πρόεδρο της Βουλής σε δημόσια συνεδρίαση της Βουλής, μεταξύ των μελών των δύο ανώτατων αυτών δικαστηρίων, που έχουν διορισθεί ή προαχθεί στο βαθμό που κατέχουν πριν από την υποβολή πρότασης για άσκηση δίωξης. Του Ειδικού Δικαστηρίου προεδρεύει ο ανώτερος σε βαθμό από τα μέλη του Αρείου Πάγου που κληρώθηκαν και μεταξύ ομοιόβαθμων ο αρχαιότερος. … »

Αυτά!!

Σωτήριος Καλαμίτσης

 

** Βουλευτική περίοδος είναι το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο εκλογικών αναμετρήσεων για ανάδειξη Βουλής. Τακτική σύνοδος είναι το διάστημα από τον Οκτώβριο μέχρι τον Ιούνιο που κατά κανόνα λειτουργεί η Ολομέλεια. Έτσι, βουλευτική περίοδος ήταν το διάστημα 04.10.2009-06.05.2012. Στην τρέχουσα βουλευτική περίοδο πρώτη σύνοδος είναι αυτή που άρχισε μετά την ορκωμοσία των βουλευτών που εξελέγησαν την 17.06.2012 και λήγει τον Ιούνιο 2013. Η δεύτερη σύνοδος θα αρχίσει τον Οκτώβριο του 2013 και θα λήξει τον Ιούνιο του 2014. Εάν μέχρι τον Ιούνιο του 2014 δεν παραπέμψει η Βουλή κάποιον υπουργό για αδίκημα διαπραχθέν στο διάστημα 04.10.2009-06.05.2012, το αδίκημα έχει παραγραφεί. Υποστηρίζεται, βέβαια, και η άποψη ότι υπήρξε και μία βουλευτική περίοδος διαρκείας ημερών μετά τις εκλογές της 06.05.2012, οπότε ό,τι έγινε στο διάστημα 04.10.2009-06.05.2012 έχει ήδη παραγραφεί, εξ ου και οι προτάσεις περί συστάσεως Εξεταστικών για Μνημόνια είναι στον αέρα.

Τaxalia


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

2 Σχόλια Κουΐζ: γιά να δούμε ποιοί είναι φασίστες…

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>