Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Ξανά ιδιωτική η Eurobank, με κίνηση ματ

Κίνηση ματ μετατρέποντας τους κατόχους υβριδικών τίτλων σε μετόχους κάνει η Eurobank προσφέροντας ως δέλεαρ την επαναγορά των υβριδικών τίτλων στο 100% αλλα με την υποχρέωση επανεπένδυσης στην αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας. Με αυτό τον τρόπο η διοίκηση και το ΤΧΣ εξασφαλίζουν συμμετοχή ιδιωτών στο 10%(!), κίνηση η οποία αν υλοποιηθεί έχει την προοπτική άμεσης επανιδιωτικοποίησης της τράπεζας.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στα γνωστά capital action plans και οδηγεί σε άμεση αύξηση της συμμετοχής οδιωτών επενδυτών με έκδοση νέων μετοχών στο 10% της αμκ, εξέλιξη η οποία θα οδηγήσει την τράπεζα στο ίδιο καθεστώς με τις υπόλοιπες και αποτελεί στήριγμα για τη νέα διοίκηση.

Η ανακοίνωση των κινήσεων αυτών δείχνει ότι οι επαφές στο Λονδίνο καρποφόρησαν και πως υπάρχει πρόθεση και διάθεση συμμετοχής σε μια τέτοια ενέργεια από τους πιστωτές της τράπεζας και συνεπώς ανοίγει ο δρόμος για την μείωση της συμμετοχής του ΤΧΣ.

Στο πλαίσιο της υποχρέωσης για τη διαχείρηση των στοιχείων του ενεργητικού και σε συνέχεια της από 23 Μαίου 2013 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια προγράμματος διαχείρισης στοιχείων παθητικού (Liability Management Exercise – “LME”) με αποδέκτες τους κατόχους τεσσάρων σειρών υβριδικών τίτλων (Lower Tier 1 – Series A, B,  D and E) και μίας σειράς τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (Lower Tier 2). Ειδικότερα, η υλοποίηση του LME σε εθελοντική βάση γίνεται ως ακολούθως:

A. εξαγορά από την Τράπεζα των Τίτλων στην ονομαστική τους αξία, πλέον δεδουλευμένων τόκων, μόνο για τη σειρά τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (Lower Tier 2), και

B. ταυτόχρονη υποχρέωση συμμετοχής των κομιστών των Τίτλων με το ποσό της εξαγοράς σε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καλυπτόμενη με μετρητά, σε τιμή έκδοσης ίδια με την τιμή έκδοσης των κοινών μετοχών (€1,5409107890977  μετά το reverse split 1:10) στην  αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €5,8 δισ. που κάλυψε το ΤΧΣ στο πλαίσιο του Ν. 3864/2010.

Η συμμετοχή των κομιστών των Τίτλων στο πρόγραμμα διαχείρισης στοιχείων παθητικού εναπόκειται στη διακριτική τους ευχέρεια και το σύνολο του ονομαστικού ποσού των τίτλων που θα αποδεχθεί η Τράπεζα δεν θα υπερβαίνει τα €580 εκ.

Η παραπάνω πρωτοβουλία ενισχύει περαιτέρω την κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας, επιπροσθέτως των €5,8 δισ. που πρόσφατα καλύφθηκαν από το ΤΧΣ.

Οι Δικαιούχοι Τίτλων πρέπει να προσφέρουν εγκύρως τους Τίτλους τους από τις 27 Μαΐου 2013 μέχρι τις 5:00μμ (17:00) ώρα  Ελλάδος της 11ης Ιουνίου 2013. Η Τράπεζα εκτιμά ότι θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του LME στις 12 Ιουνίου 2013. Η αναμενόμενη ημερομηνία διακανονισμού των Τίτλων είναι η 28η Ιουνίου 2013. Η αναμενόμενη ημερομηνία για την πίστωση των Νέων Μετοχών είναι η 4η Ιουλίου 2013. Η Τράπεζα ενδέχεται, με δική της πλήρη διακριτική ευχέρεια, να παρατείνει, επανεκκινήσει, τροποποιήσει, ανακαλέσει ή τερματίσει το LME σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, όπως προβλέπεται στο Πληροφοριακό Έντυπο που κυκλοφόρησε σήμερα.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, μέσω του προγράμματος διαχείρισης παθητικού (LME) προϋποθέτει τη σχετική έγκριση από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας.

Dealer Managers του Προγράμματος είναι οι BNP Paribas και HSBC και Εκπρόσωπος Προσφορών είναι η Deutsche Bank AG,  υποκατάστημα Λονδίνου.-


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>