Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Περί συνταξιοδότησης…

Το αργότερο μέσα σε τέσσερις μήνες από την υποβολή αίτησης, θα πρέπει να ολοκληρώνεται η διαδικασία συνταξιοδότησης για όσους μόνιμους ή αορίστου χρόνου υπαλλήλους έχουν τεθεί σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας ή εργασιακής εφεδρείας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Υπηρεσιών, οι περιπτώσεις αυτές εξετάζονται κατά προτεραιό­τητα, για τον λόγο ότι «βρίσκονται σε δυσμενή οικονομική θέση ευρισκόμενοι σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας ή εργασιακής εφεδρείας, καθώς επέρχεται μείωση των εισοδημάτων τους σε σχέση με άλλους υπαλλήλους, οι οποίοι συνταξιο­δοτούνται με την πλήρωση των προϋποθέσεων που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις της γενικής συνταξιοδοτικής νομοθεσίας».


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>