Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Προσωρινή διαταγή Ειρηνοδικείου για προστασία δανειοληπτών

Οφειλή από στεγαστικό δάνειο το αρμόδιο δικαστήριο(Ειρηνοδικείο) μπορεί, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες που επιτρέπει το εισόδημα του αιτούντος οφειλέτη, να χορηγήσει την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων για την οφειλή αυτή με ή χωρίς τον όρο της καταβολής εκ μέρους του οφειλέτη όλου ή μέρους του ποσού που αντιστοιχεί στην ενήμερη τοκοχρεολυτική δόση που θα όφειλε να καταβάλλει από το χρονικό σημείο της δημοσιεύσεως της αποφάσεως και μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως, αν η σύμβαση δανείου δεν είχε καταγγελθεί ή δεν εμφάνιζε ληξιπρόθεσμες οφειλές (άρθρ. 6 παρ. 4).

Είναι δυνατή η χορήγηση από τον Ειρηνοδίκη προσωρινής διαταγής, κατά τα άρθρα 691 παρ.2 ή 781 παρ.1 ΚΠολ , κατόπιν αιτήσεως είτε του αιτούντος την αναστολή οφειλέτη ή οιουδήποτε τρίτου που εξαρτάς έννομο συμφέρον, που να απαγορεύει προσωρινώς την αναγκαστική εκτέλεση κατά του οφειλέτη (στην αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 6) ή να απαγορεύει προσωρινώς κάθε πραγματική και νομική μεταβολή της περιουσιακής καταστάσεως του οφειλέτη μέχρι να δημοσιευθεί η απόφαση επί της αιτήσεως για τη ρύθμιση της οφειλής (στην αίτηση της παρ. 2 του άρθρου 6).

enosikatanaloton.blogspot.gr


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>