Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Πως θα μεταφέρετε τα λεφτά σας σε άλλη τράπεζα

Υψηλά επιτόκια (ακόμη και άνω του 5%), δωρεάν πιστωτικές κάρτες και άλλες παροχές δίδουν πολλές τράπεζες για να προσελκύσουν καταθετικούς λογαριασμούς, κυρίως όσους είναι συνδεδεμένοι με μισθοδοσία. Η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών συμβουλεύει τους πελάτες για όσα πρέπει να γνωρίζουν όταν αποφασίσουν να μεταφέρουν τον λογαριασμό (ταμιευτηρίου ή τρεχούμενο) και τις πληρωμές (όπως πάγιες εντολές και άμεσες χρεώσεις) σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα.

Η διαδικασία μεταφοράς λογαριασμού είναι απλή. Προσοχή μπορεί να υπάρχουν χρεώσεις (πχ έξοδα ταχυδρομικής αποστολής). Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά:

* Η συνολική διαδικασία υπό κανονικές συνθήκες δεν θα διαρκέσει περισσότερο από 14 εργάσιμες ημέρες (συνήθως 3 εβδομάδες) , προκειμένου να μπορείτε πλέον να πραγματοποιείτε τις συναλλαγές σας από το νέο σας λογαριασμό.

* Πρέπει να ελέγξετε προσωπικά τους λογαριασμούς που τηρείτε, καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμών που έχετε συνδέσει με αυτούς.

* Πρώτα πηγαίνετε στην νέα τράπεζα για το άνοιγμα νέου λογαριασμού. Θα πρέπει να σας ενημερώσουν για τη διαδικασία μεταφοράς, τις πληροφορίες που θα ζητήσει η «παλαιά» τράπεζα, μετά από δική σας ρητή εξουσιοδότηση, τις λειτουργίες του νέου σας λογαριασμού και το χρόνο μεταφοράς.

* Όταν εγκριθεί η αίτηση από τη νέα τράπεζα, και αν το επιθυμείτε, θα ζητήσει από την προηγούμενη έναν κατάλογο των πάγιων εντολών) και των τυχόν διαθέσιμων εντολών άμεσων χρεώσεων, τις οποίες είχατε ενεργοποιήσει στον παλαιό σας λογαριασμό. Η «παλαιά» τράπεζα υποχρεούται να ανταποκριθεί εντός 7 εργάσιμων ημερών.

* Στη συνέχεια η νέα τράπεζα θα σας χορηγήσει αντίγραφο καταλόγου, προκειμένου να ελέγξετε την ορθότητά του και μετά από δική σας εξουσιοδότηση θα ζητήσει από την «παλαιά» την απενεργοποίηση των υπηρεσιών πληρωμών σας από τον παλαιό σας λογαριασμό.

* Θα ενεργοποιήσει, κατόπιν επιβεβαίωσής σας, όλες ή ορισμένες από τις υφιστάμενες πάγιες εντολές ή άμεσες χρεώσεις.

* Θα σας χορηγήσει υποδείγματα επιστολών για να ενημερώσετε εργοδότες, ΔΕΚΟ κλπ για την αλλαγή των στοιχείων του λογαριασμού σας. Θα σας χορηγήσει και υποδείγματα επιστολών για το κλείσιμο του παλαιού σας λογαριασμού, εφόσον το επιθυμείτε, και τη μεταφορά τυχόν θετικού υπολοίπου στο νέο σας λογαριασμό.

* ΠΡΟΣΟΧΗ: Για άμεσες χρεώσεις όπου η σχετική εξουσιοδότηση χρέωσης του τραπεζικού λογαριασμού έχει δοθεί από τον οφειλέτη στο δικαιούχο η «παλαιά» τράπεζα ενδέχεται να μη διαθέτει τη σχετική πληροφόρηση.

* Αν υπάρξει εξουσιοδότηση θα γίνει μεταφορά διαθέσιμου θετικού υπολοίπου από τον παλαιό στο νέο σας λογαριασμό.

* Προσοχή: η διαδικασία απαιτεί χρόνο και γι αυτό είναι καλό να επιλέγετε να κάνετε τη μεταφορά του λογαριασμού σας σε ημερομηνία που αυτός παρουσιάζει τη μικρότερη κινητικότητα. Θυμηθείτε να τηρείτε επαρκές υπόλοιπο στον παλαιό λογαριασμό, καθώς από αυτόν θα γίνονται στο μεσοδιάστημα οι πληρωμές.

* Μπορείτε να ζητήσετε το κλείσιμο του παλαιού λογαριασμού σας όταν όλα έχουν τακτοποιηθεί. Πριν το κάνετε, ενημερωθείτε αν υπάρχουν προβλήματα σχετικά με το κλείσιμο (ιδίως σε περίπτωση όπου υπάρχουν συνδεδεμένα προϊόντα με τον παλαιό σας λογαριασμό, όπως δάνεια, χρηματιστηριακά και επενδυτικά προϊόντα, προθεσμιακές καταθέσεις και υπό ορισμένες περιπτώσεις μισθοδοσία (π.χ. στην περίπτωση που ο εργοδότης σας έχει αποκλειστική συμφωνία πληρωμής του μισθού σας στο παλαιό σας πιστωτικό ίδρυμα). Επίσης θα πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί όλες οι εκκρεμείς εντολές μεταφοράς πίστωσης και άμεσης χρέωσης κατά την ημερομηνία κλεισίματος του λογαριασμού. Εφόσον έχετε εκδώσει επιταγές, οι οποίες βρίσκονται ακόμα σε κυκλοφορία, ο παλαιός τραπεζικός λογαριασμός δεν δύναται να κλείσει. Όλες οι αυτόματες πληρωμές (μισθοδοσία, σύνταξη, πάγιες εντολές μεταφοράς πίστωσης και άμεσες χρεώσεις) πρέπει να έχουν μεταφερθεί στο νέο λογαριασμό. Μέχρι να βεβαιωθείτε για τη μεταφορά αυτών θα πρέπει να διαθέτετε επαρκές υπόλοιπο στον παλαιό σας λογαριασμό.

* Για περισσότερες πληροφορίες όλα τα υποκαταστήματα τραπεζών υποχρεούνται να διαθέτουν το ειδικό φυλλάδιο του Οδηγού Μεταφοράς. Ρωτήστε την τράπεζα της επιλογής σας αν έχει προσχωρήσει στις Κοινές Αρχές για τη Μεταφορά Τραπεζικού Λογαριασμού.

* Έχετε κατά νου ότι δεν είναι δυνατή υπό ορισμένες περιπτώσεις η μεταφορά της μισθοδοσίας σας, ιδίως όταν υπάρχουν διμερείς συμφωνίες μεταξύ πιστωτικού ιδρύματος και εργοδότη.

capital.gr


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>