Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Zημίες για την Attica Bank λόγω ομολόγων και PSI

Ζημία ύψους 3,9 εκατ. ευρώ, μετά από φόρους, κατέγραψε το α’ τρίμηνο του 2012 ο όμιλος της Attica Bank, έναντι ζημίας 3,2 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Το αποτέλεσμα προ φόρων για τον Όμιλο στο α’ τρίμηνο του 2012 διαμορφώθηκε σε ζημία 22,1 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 2,2 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2011. Το ύψος της παραπάνω ζημίας οφείλεται κατά κύριο λόγο στην περαιτέρω απομείωση του χαρτοφυλακίου oμολόγων ελληνικού δημοσίου.

Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 4 δισ. ευρώ, ενώ τα τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 240 εκατ. ευρώ.

Στο α’ τρίμηνο του 2012 ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε σε 9,9% ενώ ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων (Tier I) ανήλθε σε 8,5%.

Σχολιάζοντας τα στοιχεία, ο πρόεδρος και εντεταλμένος σύμβουλος της τράπεζας Ιωάννης Γαμβρίλης αναφέρει ότι «με δεδομένες τις αβεβαιότητες για τις οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα αλλά και την σημαντική ανάγκη διαμόρφωσης μελλοντικά ενός κλίματος σταθερότητας και εμπιστοσύνης, η Attica Bank βρίσκεται σε θέση ετοιμότητας και εξετάζει εναλλακτικά σενάρια προκειμένου να αντιμετωπίσει πιθανές ακραίες συνθήκες που ενδέχεται να προκύψουν στο τραπεζικό σύστημα και θα έχουν αρνητική επίπτωση στην κεφαλαιακή επάρκεια και στη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών».


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>