Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Μόνο σε “βιώσιμες” τράπεζες η εγγύηση ΤΧΣ

Μόνο σε “βιώσιμες” τράπεζες θα δίνεται η εγγύηση από το ΤΧΣ, προβλέπει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την ανακεφαλαιοποίηση. Στα 50 δισ. ευρώ το κεφάλαιο το Ταμείου. Δυο εκπρόσωποι του Ταμείου στα Δ.Σ.

Mε την πράξη παρέχεται η δυνατότητα στο Τ.Χ.Σ να παράσχει βεβαίωση ή και να προκαταβάλει κεφάλαια στις τράπεζες. Η βεβαίωση χορηγείται μόνο σε όσες τράπεζες κριθούν βιώσιμες από την Τράπεζα της Ελλάδος και εφόσον:

α) το επιχειρησιακό σχέδιο του πιστωτικού ιδρύματος έχει αξιολογηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ως βιώσιμο και αξιόπιστο.

β) έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος το ως άνω αίτημα, το οποίο έχει γνωστοποιηθεί και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

γ) η Τράπεζα της Ελλάδος κρίνει τη χορήγηση της βεβαίωσης αναγκαία.

Εάν το Ταμείο χορηγήσει τη βεβαίωση μέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζες ορίζει έως δύο εκπροσώπους του στο Διοικητικό Συμβούλιο της.


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>