80/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας (Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

Τελευταία ενημέρωση περιεχομένου:

Με την υπ’ αριθμόν 80/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας (Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), κατόπιν αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων, κατά την εκδίκαση της οποίας παραστάθηκε για την αιτούσα η συνεργάτης του γραφείου μας, δικηγόρος Χαλκίδας, Αικατερίνη Δ. Μελιδώνη, ανεστάλη η εκτέλεση διαταγής πληρωμής, γιατί πιθανολογήθηκε, ότι ο γενικός όρος σε σύμβαση πιστωτικής κάρτας, που επιτρέπει στην καθ’ ης η αίτηση τράπεζα να καθορίζει εκάστοτε συμβατικό επιτόκιο με το οποίο χρεώνεται ο λογαριασμός του πελάτη, στις περιπτώσεις τμηματικών εξοφλήσεων, είναι άκυρος, όταν δεν καθορίζονται εκ των προτέρων γνωστά και εύλογα για τον πελάτη- καταναλωτή κριτήρια.

«…Από την εκτίμηση των προσκομιζομένων εγγράφων και την όλη διαδικασία, πιθανολογούνται τα ακόλουθα: Δυνάμει της υπ’ αριθ. *** Διαταγής Πληρωμής του δικαστή του Δικαστηρίου τούτου, η καθής επέταξε την αιτούσα να της καταβάλει ποσό ευρώ 23.755,94 νομιμοτόκως πλέον εξόδων. Η απαίτηση αυτή προέρχεται από σύμβαση ανοιχτής πίστωσης και πιστωτικής κάρτας που συνήψαν οι διάδικοι στις 10-9-2004 και την οποία κατήγγειλε η καθής στις 10-3-2010. Με τους γενικούς όρους αυτής της σύμβασης, συμφωνήθηκε μεταξύ των άλλων (άρθρο 13.2) ότι «Το επιτόκιο της σύμβασης συμφωνείται κυμαινόμενο και το σημερινό του ύψος καθορίζεται στο Παράρτημα της παρούσας σύμβασης. Η Τράπεζα δικαιούται να μεταβάλλει το συμβατικό επιτόκιο σε χρονικά διαστήματα όχι μικρότερα του μήνα λαμβάνοντας υπόψη τη διακύμανση των παρεμβατικών επιτοκίων που ανακοινώνονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και του euribor για χορηγήσεις ενός (1) μήνα…» Με τον πρώτο λόγο της ανακοπής ισχυρίζεται η ανακόπτουσα ότι η διαταγή πληρωμής είναι άκυρη γιατί περιλαμβάνει ποσά από συμβατικούς τόκους που υπολογίσθηκαν παρανόμως με επιτόκια ανώτερα των δικαιοπρακτικών , με βάση παράνομους και άκυρους όρους της ανωτέρω σύμβασης. Ο λόγος αυτός είναι νόμιμος. Έρεισμα έχει τις κάτωθι αναφερόμενες νομοθετικές διατάξεις και πρέπει, να γίνει δεκτός ως και κατ’ ουσίαν βάσιμος. Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΠΔ/ ΤΕ υπ’ αριθμ. 2286/28.1.1994, που εκδόθηκε κατ» εξουσιοδότηση του άρθρου 1 του ν. 1266/1982, σχετικώς με τα καταναλωτικά δάνεια και τα χρεωστικά υπόλοιπα λογαριασμών πιστωτικών δανείων, τα επιτόκια καθορίζονται ελεύθερα από τα πιστωτικά ιδρύματα, με την επιφύλαξη όμως των διατάξεων περί ελαχίστων ορίων επιτοκίων χορηγήσεων που τυχόν ισχύουν. Τα τραπεζικά επιτόκια είναι σήμερα κατά κανόνα ελευθέρως διαπραγματεύσιμα και το ισχύον γι» αυτά καθεστώς δεν συνοδεύεται από τη θέσπιση ανωτάτων ορίων. Η επέμβαση του νομοθέτη περιορίζεται στη ρύθμιση των εξωτραπεζικών μόνον επιτοκίων. Εξάλλου τα εξωτραπεζικά επιτόκια, παρά τον περιορισμό τους στις εξωτραπεζικές συναλλαγές, δεν παύουν να έχουν γενικότερη κοινωνικοοικονομική σημασία και να αφορούν και τις τραπεζικές συμβατικές σχέσεις. Ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος στην ελεύθερη διαμόρφωση των τραπεζικών επιτοκίων είναι η συμπίεση τους κάτω από τα όρια των εξωτραπεζικών. Έτσι η συμφωνία για επιτόκια, που υπερβαίνουν τα ανώτατα αυτά όρια, δεν παύει να απαγορεύεται από τον νόμο (άρθρο 281 ΑΚ). Ενόψει των ανωτέρω, γενικός όρος που επιτρέπει στην τράπεζα να καθορίζει εκάστοτε συμβατικό τόκο με τον οποίο θα χρεώνεται ο λογαριασμός του πελάτη, στις περιπτώσεις τμηματικών εξοφλήσεων (καταβολών σε δόσεις), είναι καταχρηστικός και συνεπώς άκυρος, λόγω της αντίθεσης του στο άρθρο 2 παρ. 7 περ. ια’ του ν. 2251/1994 «περί προστασίας των καταναλωτών», όταν δεν καθορίζονται κριτήρια εκ των προτέρων γνωστά και εύλογα για τον καταναλωτή – πελάτη (ΑΠ 1219/2001, ΕλλΔνη 2001. 1624 και ΝοΒ 2002.354). Στην προκειμένη περίπτωση, κατά την προαναφερόμενη ημέρα υπογραφής της ως άνω συμβάσεως το συμβατικό επιτόκιο ήταν 9% έως 12,00% ανάλογα με το ύψος του ανεξόφλητου κεφαλαίου, πλέον της εισφοράς ν . 128/75 (,60%), ήτοι συνολικά 9,60% έως 12,60%. Όμως, την ίδια ημερομηνία το δικαιοπρακτικό επιτόκιο ήταν 8%, ήτοι μικρότερο του τραπεζικού κατά 1% έως 3% ενώ κατά το χρόνο καταγγελίας της εν λόγω συμβάσεως από την καθής το δικαιοπρακτικό επιτόκιο ήταν ακόμα μικρότερο, ήτοι 6,75%. Επομένως, καθόλο το χρονικό διάστημα ισχύος της εν λόγω συμβάσεως η οφειλή του αιτούντος επιβαρύνθηκε με συμβατικούς τόκους υπολογιζόμενους με επιτόκιο που ήταν μεγαλύτερο κατά ποσοστό από 1% έως 5,85% από το εκάστοτε ισχύον δικαιοπρακτικό επιτόκιο, χωρίς να έχει εκ των προτέρων συμφωνηθεί με ποια κριτήρια γίνεται αυτή η προσαύξηση. Πιθανολογείται επομένως η ευδοκίμηση της ασκηθείσης ανακοπής τουλάχιστον κατά τον ανωτέρω λόγο της και πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση ως και κατ’ ουσίαν βάσιμη, καταδικαζομένης της αιτούσας στη δικαστική δαπάνη της καθής (αρθ. 178 κώδικα δικηγόρων)…»

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Ban-BaNk (Greek Version)

Απάτη με παροχή δανείων

Παρά τα φίλτρα και τη συνεχή παρακολούθηση των σχολίων, καμιά φορά μερικά «διαφημιστικά» μηνύματα, εμφανίζονται ως σχόλια, προσφέροντας δάνεια και διευκολύνσεις.

Το φαινόμενο έχει ενταθεί κατά τους τελευταίους μήνες.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!! Κανένας δεν θέλει να σας δώσει δάνεια. Είναι μέθοδος εξαπάτησης, η λεγόμενη «νιγηριανή απάτη», όπου ο απατεώνας, πείθει το θύμα ότι θα του δώσει κάποιο δάνειο, αλλά για να εκταμιευθεί, θα πρέπει πρώτα το θύμα να πληρώσει κάποια έξοδα φακέλου κλπ

Με λίγα λόγια, ο απατεώνας υπόσχεται ότι θα δώσει π.χ. 10.000 ευρώ δάνειο, αλλά πρώτα το θύμα θα πρέπει να πληρώσει 400 ευρώ τραπεζικά έξοδα.
Εννοείται ότι μόλις το θύμα δώσει τα 400 ευρώ, ο απατεώνας γίνεται άφαντος.

Μεγάλη προσοχή λοιπόν, σε διαφημίσεις αυτού του είδους, που εκμεταλλευόμενες την αγωνία και την απόγνωση των ανθρώπων, στις δύσκολες μέρες που ζούμε, προσπαθούν να εξαπατήσουν και να αποσπάσουν χρήματα.

Προς πλήρη διευκρίνηση του θέματος, το daneiakartes.info κατηγορηματικά δηλώνει ότι:

  1. Σε καμία περίπτωση δεν προσφέρει δάνεια ή παρόμοιες παροχές.
  2. Δεν έχει καμία σχέση με «σχόλια» που διαφημίζουν παροχή νέων δανείων ή μεσολάβηση για  ρύθμιση παλιών, τα οποία έχουν σκοπό να σας εξαπατήσουν.
  3.  Ο μόνος νόμιμος και διαφανής τρόπος λήψης δανείου είναι από τις επίσημες τράπεζες.
  4. Ο μόνος νόμιμος και ασφαλής τρόπος ρύθμισης υφιστάμενου δανείου είναι η διαπραγμάτευση με την ίδια την τράπεζα που το χορήγησε και με κανέναν άλλον. Συνιστάται να έχετε συμβουλευθεί δικηγόρο της εμπιστοσύνης σας.
  5. Σε καμία περίπτωση δεν παρέχει οποιαδήποτε υπηρεσία επί πληρωμή. Σε καμία περίπτωση δεν θα σας ζητήσει χρήματα, κάτω από οποιαδήποτε δικαιολογία.

Να είστε πάντα πολύ καχύποπτοι, εναντίον οποιουδήποτε ζητάει τα προσωπικά σας στοιχεία ή, πολύ περισσότερο, χρήματα, προσφέροντας «μαγικές λύσεις». Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν.

Google Chrome Browser

Για σωστή ανάγνωση του blog μας, προτιμήστε τον Google Chrome Browser.

Κατεβάστε τον δωρεάν από εδώ:

https://www.google.com/intl/el/chrome/

Η χρήση άλλου browser δεν συνιστάται, διότι πιθανόν να μην μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα κείμενα.

Βοήθεια από Φίλους

Βοηθήστε μας, στέλνοντας άρθρα, δικαστικές αποφάσεις ή νόμους, καθώς και αριθμούς κλήσεις εισπρακτικών εταιριών.