Ειρηνοδικείο Καλαμάτας (21 Οκτ 2011) Α

ΑΡΙΘΜΟΣ. 1/2011
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη Καλαμάτας Αικατερίνη Κάσση και το Γραμματέα Γεώργιο Γάλλο.
Συνεδρίασε δημοσίως στο ακροατήριο του, στις 8 Σεπτεμβρίου 2011, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
Της αιτούσας: Ε.Ξ. του Γ., κατοίκου Καλαμάτας, οδός ………………, που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας της δικηγόρου Μαρίας Γιαννακούτζου.
Των καθών η αίτηση: 1) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.» με έδρα την Αθήνα, οδός Όθωνος αρ.8 νομίμως εκπροσωπούμενης, που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας της δικηγόρου Ματίνας Νακοπούλου και 2) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «MARFIN – ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με έδρα τη Θεσσαλονίκη επί των οδών Μητροπόλεως αρ.20 και Κομνηνών νομίμως εκπροσωπούμενης που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου Περικλή Ξηρογιάννη.
Η αιτούσα, με την από 27-4-2011 και με αριθμό κατάθ. 6/28-4-2011 αίτηση της, και για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή, ζητεί να γίνει δεκτή.
Για την συζήτηση της υποθέσεως αυτής, ορίστηκε η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.
Ακολούθησε η συζήτηση όπως αναφέρεται στα πρακτικά.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
Με την υπό κρίση αίτηση της, η αιτούσα, κάτοικος Καλαμάτας, η οποία δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ζητεί λόγω μόνιμης αδυναμίας εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, να ενταχθεί στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010 για ρύθμιση και απαλλαγή οφειλών από απαιτήσεις που διατηρούν σε βάρος της οι καθ' ών, περιλαμβάνοντας στην αίτηση της κατάσταση της περιουσιακής και εισοδηματικής κατάστασης της ιδίας και του συζύγου της, κατάσταση των πιστωτών και των απαιτήσεων τους και σχέδιο διευθέτησης οφειλών.
Η αίτηση παραδεκτώς και αρμοδίως φέρεται προς εκδίκαση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 του Ν. 3869/2010) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010. Πρέπει συνεπώς να εξετασθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, καθώς προκύπτει από τα αρχεία του Δικαστηρίου τούτου ότι η αιτούσα δεν έχει απαλλαγεί άλλη φορά από τα χρέη της ενώ προσκομίζεται και η βεβαίωση περί αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού (βλ. από 18-4-2011 βεβαίωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της αιτούσας Μαρίας Απ. Γιαννακούντζου).
Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα της αιτούσας (οι αντίδικοι της δεν εξέτασαν μάρτυρα), στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την απόφαση πρακτικά και απ' όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν οι διάδικοι, αποδεικνύονται τα' ακόλουθα : Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης, η αιτούσα είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία δεν είναι εξοπλισμένα με εμπράγματη ασφάλεια και θεωρούνται κατά πλάσμα του νόμου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 3869/2010 με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα, υπολογίζονται δε με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο αυτό (βλ. σε Κρητικό "Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων" σελ. 99). Από την Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. της είχε χορηγηθεί με την με αριθμό ……………………………….. σύμβαση καταναλωτικού δανείου το ποσό των 23.092,30 ευρώ (την 26-4-2011). Από την Τράπεζα με την επωνυμία MARFIN – ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. με την με αριθμό ……………………… σύμβαση Τοκοχρεωλυτικού δανείου το ποσό των 14.470,43 ευρώ την 26-4-2011. Η αιτούσα είναι παντρεμένη, έχει τρεις ενήλικες θυγατέρες, 30, 28 και 25 αντίστοιχα. Η τελευταία κόρη 25 ετών είναι ακόμη προστατευόμενο μέλος της οικογενείας της, καθώς είναι φοιτήτρια στο .. ……………………………. στην ……………… Η αιτούσα είναι δικαιούχος αναπηρικής σύνταξης του Ι.Κ.Α. (βλ. με αριθμό ……………………… απόφαση του Διευθυντή του Περ. Υποκ/τος του Ι ΚΑ- ΕΤΑΜ Καλαμάτας, που ανέρχεται στο ποσό των 560,56 ευρώ μέχρι 30-11-2011 και στερείται άλλων εισοδημάτων, δεν υπάρχουν δε καταθέσεις ή ακίνητα. Ο σύζυγος της είναι συνταξιούχος λόγω αναπηρίας (67%) από κοινή νόσο ίση με τα ¾ του πλήρες ποσού, για χρόνο αόριστο η οποία σύνταξη ανέρχεται στο ποσό 518,04 ευρώ. Ο σύζυγος της έχει τρία αγροτεμάχια, μη καλλιεργήσιμα στο ……………………….., συνολικής εκτάσεως 2.700 τ.μ. που έχουν 45 ελαιόδενδρα και ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μάρκας FORD ORION μοντέλο 1992. Το ποσό που είναι αναγκαίο να δαπανάται μηνιαίως για την κάλυψη των βιοτικών της αναγκών και του προστατευομένου μέλους της οικογένειας ανέρχεται στο ποσό των 1.000,00 ευρώ μηνιαίως, δεδομένου ότι νοικιάζουν διαμέρισμα που χρησιμεύει σαν κύρια κατοικία της οικογένειας της και πληρώνει μίσθωμα 450,00 ευρώ μηνιαίως. Τα έσοδα από την εργασία της δεν προβλέπεται ν' αυξηθούν μελλοντικά λόγω της οικονομικής κρίσης.
Η αιτούσα περιήλθε χωρίς δική της υπαιτιότητα, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, προς τις πιστώτριες της. Και όλες οι οφειλές της δημιουργήθηκαν προ του τελευταίου έτους από την υποβολή της κρινομένης αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.2 εδ.α' Ν. 3869/2010. Κατά συνέπεια, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως και κατ' ουσίαν βάσιμη, να εξυπηρετηθούν τα χρέη αυτά με καταβολή από μέρους της αιτούσας συνολικά 100,00 ευρώ και να ρυθμιστούν οι οφειλές της αιτούσας κατά το διατακτικό. Η απαλλαγή της από το υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών έναντι των δανειστριών της EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. και MARFIN – ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. θα επέλθουν κατά τον νόμο (άρθρο 11 παρ. 1 ν. 3869/2010) υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεων της.
Δικαστική   δαπάνη   δεν   επιδικάζεται   κατ'   άρθρο   8   παρ.   6   του   Ν. 3869/2010.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.
Δέχεται την αίτηση.
Ρυθμίζει τις οφειλές της αιτούσας έναντι των καθ' ών.
Ορίζει τις καταβολές της αιτούσας προς την πιστώτρια της EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. στο ποσό των 50,00 ευρώ μηνιαίως για 48 μήνες δηλ. συνολικά 2.400,00 Ευρώ και προς την MARFIN – ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., στο ποσό των 50,00 ευρώ μηνιαίως για 48 μήνες δηλ. 2.400,00 ευρώ, τα οποία θα καταβάλλονται το πρώτο τριήμερο κάθε μήνα αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά την δημοσίευση της απόφασης μήνα.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Καλαμάτα στις 21 Οκτωβρίου 2011.
Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Ban-BaNk (Greek Version)

Απάτη με παροχή δανείων

Παρά τα φίλτρα και τη συνεχή παρακολούθηση των σχολίων, καμιά φορά μερικά «διαφημιστικά» μηνύματα, εμφανίζονται ως σχόλια, προσφέροντας δάνεια και διευκολύνσεις.

Το φαινόμενο έχει ενταθεί κατά τους τελευταίους μήνες.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!! Κανένας δεν θέλει να σας δώσει δάνεια. Είναι μέθοδος εξαπάτησης, η λεγόμενη «νιγηριανή απάτη», όπου ο απατεώνας, πείθει το θύμα ότι θα του δώσει κάποιο δάνειο, αλλά για να εκταμιευθεί, θα πρέπει πρώτα το θύμα να πληρώσει κάποια έξοδα φακέλου κλπ

Με λίγα λόγια, ο απατεώνας υπόσχεται ότι θα δώσει π.χ. 10.000 ευρώ δάνειο, αλλά πρώτα το θύμα θα πρέπει να πληρώσει 400 ευρώ τραπεζικά έξοδα.
Εννοείται ότι μόλις το θύμα δώσει τα 400 ευρώ, ο απατεώνας γίνεται άφαντος.

Μεγάλη προσοχή λοιπόν, σε διαφημίσεις αυτού του είδους, που εκμεταλλευόμενες την αγωνία και την απόγνωση των ανθρώπων, στις δύσκολες μέρες που ζούμε, προσπαθούν να εξαπατήσουν και να αποσπάσουν χρήματα.

Προς πλήρη διευκρίνηση του θέματος, το daneiakartes.info κατηγορηματικά δηλώνει ότι:

  1. Σε καμία περίπτωση δεν προσφέρει δάνεια ή παρόμοιες παροχές.
  2. Δεν έχει καμία σχέση με «σχόλια» που διαφημίζουν παροχή νέων δανείων ή μεσολάβηση για  ρύθμιση παλιών, τα οποία έχουν σκοπό να σας εξαπατήσουν.
  3.  Ο μόνος νόμιμος και διαφανής τρόπος λήψης δανείου είναι από τις επίσημες τράπεζες.
  4. Ο μόνος νόμιμος και ασφαλής τρόπος ρύθμισης υφιστάμενου δανείου είναι η διαπραγμάτευση με την ίδια την τράπεζα που το χορήγησε και με κανέναν άλλον. Συνιστάται να έχετε συμβουλευθεί δικηγόρο της εμπιστοσύνης σας.
  5. Σε καμία περίπτωση δεν παρέχει οποιαδήποτε υπηρεσία επί πληρωμή. Σε καμία περίπτωση δεν θα σας ζητήσει χρήματα, κάτω από οποιαδήποτε δικαιολογία.

Να είστε πάντα πολύ καχύποπτοι, εναντίον οποιουδήποτε ζητάει τα προσωπικά σας στοιχεία ή, πολύ περισσότερο, χρήματα, προσφέροντας «μαγικές λύσεις». Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν.

Google Chrome Browser

Για σωστή ανάγνωση του blog μας, προτιμήστε τον Google Chrome Browser.

Κατεβάστε τον δωρεάν από εδώ:

https://www.google.com/intl/el/chrome/

Η χρήση άλλου browser δεν συνιστάται, διότι πιθανόν να μην μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα κείμενα.

Βοήθεια από Φίλους

Βοηθήστε μας, στέλνοντας άρθρα, δικαστικές αποφάσεις ή νόμους, καθώς και αριθμούς κλήσεις εισπρακτικών εταιριών.