Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Attica Bank – Ζημιές προ φόρων ύψους 249,8 εκατ. ευρώ το 2011

Ζημιές προ φόρων ύψους 249,8 εκατ. ευρώ για το 12μηνο του 2011 ανακοίνωσε ο όμιλος της Attica Bank με τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να διαμορφώνεται στο 10,7% και το δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων (Tier 1) στο 8,7%.

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το αποτέλεσμα προ φόρων για τον Όμιλο στο 12μηνο του 2011 διαμορφώθηκε σε ζημία 249,8 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 3 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο δωδεκάμηνο του 2010, λόγω της επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων της περιόδου με την πρόβλεψη απομείωσης των Ο.Ε.Δ που διενεργήθηκε μετά τη συμμετοχή της Τράπεζας στο πρόγραμμα ανταλλαγής Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου καθώς και τις αυξημένες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις.

Στα ίδια ακριβώς επίπεδα διαμορφώνεται και το μετά φόρων αποτέλεσμα δεδομένου ότι μέρος των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων που αναφέρονται στην απομείωση που προέκυψε από τα ομόλογα που είχε στα χαρτοφυλάκιά της η Τράπεζα, θα αναγνωριστούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

  • Τα κέρδη Προ Φόρων και Προ Προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 3,8 εκατ. ευρώ έναντι 45,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο δωδεκάμηνο του 2010.
  • Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 4,2 δισ. ευρώ.
  • Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 259,1 εκατ. ευρώ, μετά την επιβάρυνση από την απομείωση των Ο.Ε.Δ. καθαρού ποσού 127,6 εκατ. ευρώ, καθώς και τις αυξημένες προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ.
  • Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (>180 ημερών) σε σχέση με το σύνολο των χορηγήσεων διαμορφώθηκε κατά την 31/12/2011 σε 12,8%.
  • Οι προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους ανήλθαν σε 253,6 εκατ. ευρώ. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και ποσό ύψους 142 εκ. ευρώ που αφορά πρόβλεψη απομείωσης Ο.Ε.Δ.

Η πρόβλεψη για επισφαλείς χορηγήσεις για το δωδεκάμηνο του 2011 ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ περίπου έναντι 42,5 εκ. ευρώ την συγκριτική χρήση του 2010 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 134% περίπου.

Οι σωρευμένες προβλέψεις ανέρχονται σε 256,8 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 40,9% περίπου σε σχέση με τη συγκριτική χρήση του 2010. Κατά το δωδεκάμηνο του 2011 διενεργήθηκαν διαγραφές δανείων ανεπίδεκτων εισπράξεων ποσού 24,9 εκ. ευρώ περίπου.

Οι προβλέψεις καλύπτουν το 53% των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Λαμβανομένων υπόψη των εξασφαλίσεων των δανείων, ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων υπερβαίνει κατά πολύ το 100%.

Η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (IFRS-7) από σωρευμένες προβλέψεις την 31/12/2011 διαμορφώθηκε σε 45% διατηρώντας σταθερή την πολιτική ενισχυμένων προβλέψεων των τελευταίων ετών.

www.greekmoney.gr


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>