Προσοχή στα σχόλια που προσφέρουν δάνεια -  Απάτη με παροχή δανείων

Πρόσφατα σχόλια

Minilink

Geniki Bank: Πουλά χαρτοφυλάκιο δανείων στην Societe Generale

Την πώληση χαρτοφυλακίου δανείων της Geniki Bank προς την Societe Generale αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η γενική συνέλευση της τράπεζας στις 29/6.

Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η γενική συνέλευση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αποφάσισε τα ακόλουθα:

1) Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση 2011 (01.01.2011 μέχρι 31.12.2011 ) σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

2) Την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2011.

3) Την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικών και μη, για την εταιρική χρήση 2011, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και 5 του Ν. 3061/2002 και προέγκριση τους για τη χρήση 2012 και την έγκριση των αποζημιώσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2011 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2012.

4) Την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών “DELOITTE Χατζηπαύλου, Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε.” για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου των Εταιρειών της για τη χρήση 2012 και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής της.

5) Την παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 24 του Καταστατικού, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές ή Υπάλληλους της Τράπεζας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

6) Την έγκριση της πώλησης χαρτοφυλακίου δανείων της Τράπεζας προς την Societe Generale.

[sc:Πηγή id=”http://www.capital.gr/news.asp?id=1546395″ ]

Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>